ಈಜಿಪ್ಟ್

XCMG ಕ್ರೇನ್

Egypt2
Egypt1
Eygpt2
Eygpt3

ಗುವಾಂಗ್ಕ್ಸಿ, ಚೀನಾ

SCM ಕ್ರೇನ್

Guangxi,China
Guangxi3
Guangxi4

ಕತಾರ್

ಪೊಟೈನ್ ಕ್ರೇನ್

Sun Island
Qatar1
Qatar
Qatar-FIFA World Cup